De stand van zaken

De afgelopen maanden hebben we samen met de gemeente hard gewerkt aan de ontwikkeling van Landje van Sinneveld. De omliggende bebouwing, de ontsluiting, toekomstige bewoners, de inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande fasering geeft je een beeld van de te doorlopen fases en in welke fase Landje van Sinneveld zich nu bevindt.

  • Fase 1 - Stedenbouwkundig plan en wijzigingsbevoegdheid

  • Fase 2 - Ontwerp-wijzigingsplan

  • Fase 3 - Wijzigingsplan en omgevingsvergunning

  • Fase 4 - Start verkoop (prognose Q1 2022)

  • Fase 5 - Start bouw (prognose Q3 2022)

Voorlopige planning

1

Fase 1

Stedenbouwkundig plan en wijzigingsbevoegdheid

Voor de ontwikkeling van Landje van Sinneveld moet er een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt worden. Hiervoor werkt Wilma Wonen nauw samen met de gemeente Velsen. In fase 1 maken we keuzes over het type woningen dat we hier willen bouwen en wie onze doelgroep is. Ook bepalen we de inrichting van de openbare ruimte. We volgen het gemeentelijke beleid en de regelgeving. In het bestemmingsplan van de locatie ‘De Leck en Bergen’ staat een wijzigingsbevoegdheid voor dit gebied. Er wordt uitgelegd waar het wijzigingsplan aan moet voldoen.

 

We vinden het belangrijk dat Landje van Sinneveld mooi past in de bestaande omgeving en een plek wordt waar toekomstige bewoners veilig en prettig wonen. Om tot een goed stedenbouwkundig ontwerp te komen doen we een uitgebreide analyse van de omliggende bebouwing, het landschap, de bereikbaarheid, verkeersstromen, parkeerplekken, duurzaamheid, water, groen, milieu en veiligheid.

 

De bestaande wijzigingsbevoegdheid betekent dat de hoofdlijnen van de ontwikkeling (denk aan maximaal aantal en type van de woningen, maar ook de ontsluiting) al vastliggen.

2

Fase 2

Ontwerp-wijzigingsplan

Nadat de gemeente Velsen en Wilma Wonen overeenstemming bereiken over het stedenbouwkundig ontwerp, stellen we een zogenaamd ‘ontwerp-wijzigingsplan’ op. Dat is nodig, omdat de bestemming van de grond gewijzigd moet worden naar bestemming ‘wonen’. Deze wijziging vindt plaats op het moment dat de boerderijactiviteiten verplaatst zijn naar de nieuwe locatie en de locatie voor de nieuwbouw beschikbaar is voor woningbouw.

 

Voor het opstellen van een wijzigingsplan zijn onderzoeken naar ecologie, archeologie, bodemgesteldheid etc. verplicht. Deze zijn al zoveel mogelijk uitgevoerd. Daarnaast worden bepaalde onderdelen van het plan met andere overheidsinstellingen, zoals met het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio, afgestemd. Het ontwerp-wijzigingsplan bestaat uit 3 onderdelen; een toelichting, regels en een plankaart. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage. Een ieder kan deze documenten inzien en eventueel (een) zienswijze(n) indienen.

3

Fase 3

Wijzigingsplan en omgevingsvergunning

In fase 3 is het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte afgerond. Ook alle onderzoeken zijn gedaan. Na verwerking van de eventueel ingediende zienswijzen wordt het wijzigingsplan ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Het ligt vervolgens 6 weken ter inzage. Indieners van zienswijzen kunnen beroep indienen bij de Raad van State. Na een onherroepelijk wijzigingsplan wordt de omgevingsvergunning ingediend. Nadat deze is verleend is, binnen 6 weken na verlening, bezwaar mogelijk door belanghebbenden.

 

Omwonenden worden daarnaast uitgenodigd voor een (digitale*) informatiebijeenkomst, waar zij vragen kunnen stellen aan de gemeente en initiatiefnemer.

 

* Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen.

4

Fase 4

Start verkoop (prognose Q1 2022)

Op het moment dat er een onherroepelijk wijzigingsplan is, kan de verkoop starten. Deze website wordt tegen die tijd voorzien van alle verkoopinformatie, zoals plattegronden van de woningen, prijzen en andere relevante informatie.

5

Fase 5

Start bouw (prognose Q3 2022)

Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, 70% van de woningen is verkocht is én de grond bouwrijp is gemaakt, worden de bouwwerkzaamheden door de aannemer voorbereid en kunnen we starten met de bouw.

Wil je wat vragen?

Aangezien het Landje van Sinneveld volop in ontwikkeling is, kunnen wij helaas nog niet op alle vragen een antwoord geven. Via nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte van de voortgang. De informatie op deze website wijzigt mee met de fase van het project. Vragen die ons de afgelopen periode veelvuldig hebben bereikt vind je op de veelgestelde vragen pagina. Staat je vraag er niet bij?

Stel je vraag

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info