Planning

IN WELKE FASE BEVINDT LANDJE VAN SINNEVELD ZICH?

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van Landje van Sinneveld. Het resultaat is dat er nu een plan ligt dat enorm veel woonplezier biedt. Op deze pagina lees je meer over de planning van de nieuwsbouwwijk.

Fases

1

Stedenbouwkundig plan en wijzigingsbevoegdheid

Voor de ontwikkeling van Landje van Sinneveld moet er een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt worden

Hiervoor werkt Wilma Wonen nauw samen met de gemeente Velsen. In fase 1 maken we keuzes over het type woningen dat we hier willen bouwen en wie onze doelgroep is. Ook bepalen we de inrichting van de openbare ruimte. We volgen het gemeentelijke beleid en de regelgeving. In het bestemmingsplan van de locatie De Leck en Bergen staat een wijzigingsbevoegdheid voor dit gebied. Er wordt uitgelegd waar het wijzigingsplan aan moet voldoen.

 

We vinden het belangrijk dat Landje van Sinneveld mooi past in de bestaande omgeving en een plek wordt waar toekomstige bewoners veilig en prettig wonen. Om tot een goed stedenbouwkundig ontwerp te komen doen we een uitgebreide analyse van de omliggende bebouwing, het landschap, de bereikbaarheid, verkeersstromen, parkeerplekken, duurzaamheid, water, groen, milieu en veiligheid.

 

De bestaande wijzigingsbevoegdheid betekent dat de hoofdlijnen van de ontwikkeling (denk aan maximaal aantal en type van de woningen, maar ook de ontsluiting) al vastliggen.

2

Ontwerp-wijzigingsplan

Nadat de gemeente Velsen en Wilma Wonen overeenstemming bereiken over het stedenbouwkundig ontwerp, stellen we een zogenaamd ‘ontwerp-wijzigingsplan’ op

Dat is nodig, omdat de bestemming van de grond gewijzigd moet worden naar bestemming ‘wonen’. Deze wijziging vindt plaats op het moment dat de boerderijactiviteiten verplaatst zijn naar de nieuwe locatie en de locatie voor de nieuwbouw beschikbaar is voor woningbouw.

 

Voor het opstellen van een wijzigingsplan zijn onderzoeken naar ecologie, archeologie, bodemgesteldheid etc. verplicht. Deze zijn al zoveel mogelijk uitgevoerd. Daarnaast worden bepaalde onderdelen van het plan met andere overheidsinstellingen, zoals met het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio, afgestemd. Het ontwerp-wijzigingsplan bestaat uit 3 onderdelen; een toelichting, regels en een plankaart. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage. Een ieder kan deze documenten inzien en eventueel (een) zienswijze(n) indienen.

3

Wijzigingsplan en omgevingsvergunning

Na verwerking van de ingediende zienswijzen wordt het wijzigingsplan ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd

Vervolgens is er gedurende een periode van 6 weken de mogelijkheid op het vastgestelde wijzigingsplan een beroep in te dienen bij de Raad van State. Het wijziginsplan heeft ondertussen een onherroepelijke status.

In fase 3 buigen Wilma Wonen en de gemeente Velsen zich ook over het ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte, waarna de omgevingsvergunning wordt ingediend. Deze ligt 6 weken ter inzage. Na deze inzageperiode is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

4

Start verkoop (verkoop gestart)

De omgevingsvergunning heeft een onherroepelijke status. De verkoop is op 9 juni 2023 gestart. De website is voorzien van alle verkoopinformatie, zoals verkooptekeningen, optietekeningen, prijzen en andere relevante informatie.

5

Start bouw (prognose Q1 2024)

Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, 70% van de woningen verkocht is én de grond bouwrijp is, worden de bouwwerkzaamheden door de aannemer voorbereid en kunnen we starten met de bouw.

Ik word graag teruggebeld door de makelaar

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info